THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

               
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 1    
 Áp dụng từ ngày 17 / 10 / 2016    
Thứ Buổi Tiết Lớp 1A
 Nguyễn Thị Thuận
Lớp 1B
  Lê Thị Phước Hiền
Lớp 1C
Trần Thị Thủy
Lớp 1D
Hàn Thị Thanh
Lớp 1E
GVCN:  
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)
Thứ 2 Sáng 1 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
Chiều 1 Toán Mĩ thuật (Duy) TN&XH(Hương) Toán  
2 TN&XH(Hương) Toán Mĩ thuật (Duy) Thể dục ( Dâng)  
3 Mĩ thuật (Duy) TN&XH(Hương) Toán Đạo đức ( Dâng)  
Thứ 3 Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
4 Toán Toán Toán Thủ công ( Dâng)  
Chiều 1 TC Tiếng Việt Âm nhạc ( Hòa) Thể dục ( Dâng)  Toán(Hương)  
2 Thể dục ( Dâng) TC Tiếng Việt Đạo đức (Phải) TN&XH(Hương)  
3 Đạo đức (Phải) Thể dục ( Dâng) TCToán(Hương) TC Toán- Yến  
Thứ 4 Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Âm nhạc ( Hòa)  
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán(Hương)  
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
4 Toán Toán Thủ công ( Dâng) Tiếng Việt  
Chiều 1 Thủ công ( Dâng) Đạo đức(Hương) TC Tiếng Việt Tiếng Việt  
2 Âm nhạc ( Hòa) Thủ công ( Dâng) Toán Mĩ thuật (Duy)  
3 TC Toán-Tuấn TC Toán(Hương) Âm nhạc ( Hòa) TC T.Việt (Yến)  
Thứ 5 Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
4 Toán Toán Toán Toán  
Chiều 1          
2          
3          
Thứ 6 Sáng 1 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt  
4 SHTT SHTT SHTT SHTT  
           
Chiều 1          
2          
3          
                   T.số tiết dạy/tuần     27 27 27 27  
               
Tổng số tiết dạy:  108 tiết      
               
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 2    
 Áp dụng từ ngày 17 / 10 / 2016    
Thứ Buổi Tiết Lớp 2A
Trần Thị Bích Hân
Lớp 2B
Đinh Thị Liên
Lớp 2C
Đinh Thị Trang
Lớp 2D
Mai Thị Hồng Thúy
Lớp 2
GVCN:  
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)
Thứ 2 Sáng 1 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc  
3 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc  
4 Toán Toán Toán Toán  
Chiều 1 Kể chuyện  Tập viết Kể chuyện  Đạo đức  
2 TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Toán TC Tiếng Việt  
3 TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Toán  
Thứ 3 Sáng 1 Chính tả Thể dục( Dâng) Âm nhạc ( Hòa) Kể chuyện   
2 Thể dục( Dâng) Kể chuyện  Toán  Chính tả  
3 Toán  TN&XH(Hương) Thể dục( Dâng) Toán   
4 Âm nhạc ( Hòa) Toán  Chính tả Tập viết  
Chiều 1 Mĩ thuật (Duy) Chính tả TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt  
2 TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt Mĩ thuật (Duy) Thể dục (Sơn)  
3          
Thứ 4 Sáng 1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc  
2 Toán  Toán Toán  Thủ công (Phải)  
3 Luyện từ & Câu Đạo đức(Hương) Luyện từ & Câu Toán   
4 Tập viết Luyện từ & Câu Đạo đức(Hương) Luyện từ & Câu  
Chiều 1 TC Tiếng Việt Âm nhạc ( Hòa) TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt  
2 TC Toán TC Toán(Hương) TC Toán TC Toán  
3          
Thứ 5 Sáng 1 Toán  Thể dục( Dâng) Toán  Âm nhạc ( Hòa)  
2 Thể dục( Dâng) Chính tả Chính tả Thể dục (Sơn)  
3 Chính tả Mĩ thuật (Duy) Thể dục( Dâng) Chính tả  
4 Thủ công(Hương) Toán  Tập viết Toán   
5          
Chiều 1          
2          
3          
Thứ 6 Sáng 1 Tâp làm văn Tâp làm văn Thủ công (Phải) Tự nhiên & Xã hội   
2 Toán  Thủ công(Hương) Toán  Tâp làm văn  
3 Đạo đức(Hương) Toán  Tâp làm văn Toán   
4 Tự nhiên & Xã hội  TC Toán(Tuấn) Tự nhiên & Xã hội  Mĩ thuật (Duy)  
  SHTT SHTT SHTT SHTT  
Chiều 1          
2          
3          
                   T.số tiết dạy/tuần     26 26 26 26  
               
Tổng số tiết dạy:  104 tiết      
               
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 3    
 Áp dụng từ ngày 17 / 10 / 2016    
Thứ Buổi Tiết Lớp 3A
Huỳnh Thị Huệ
Lớp 3B
Ngô Tùng Bích Huyền
Lớp 3C
Lê Thị Thu
Lớp 3D
 Y Ngoa
Lớp 3
GVCN:  
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)
Thứ 2 Sáng 1 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
2 Tập đọc-Kể chuyện Tập đọc-Kể chuyện Tập đọc-Kể chuyện Tập đọc-Kể chuyện  
3 Tập đọc-Kể chuyện Tập đọc-Kể chuyện Tập đọc-Kể chuyện Tập đọc-Kể chuyện  
4 Toán Toán  Toán Toán  
Chiều 1 Thể dục( Dâng) Tự nhiên & Xã hội  Tập viết Tự nhiên & Xã hội   
2 TC Toán -Duyện Tiếng Anh-Vàng TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt  
3 Tiếng Anh-Vàng TC Tiếng Việt Tự nhiên & Xã hội  TC Toán-TUẤN  
Thứ 3 Sáng 1 Toán Đạo đức(Hương) Toán Mĩ thuật (Duy)  
2 Đạo đức(Hương) Toán Âm nhạc ( Hòa) Toán  
3 Chính tả Mĩ thuật (Duy) Chính tả Chính tả  
4 Mĩ thuật (Duy) Chính tả Đạo đức(Hương) Đạo đức  
Chiều 1 TC Tiếng Việt TC Toán Tiếng Anh-Vàng TC Tiếng Việt  
2 Âm nhạc ( Hòa) TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt Tiếng Anh-Vàng  
3 TC Tiếng Việt Âm nhạc ( Hòa) TC Toán TC Toán  
Thứ 4 Sáng 1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Thể dục( Dâng)  
2 Toán Toán Thể dục( Dâng) Tập đọc  
3 Luyện từ & Câu Thể dục( Dâng) Toán Toán  
4 Tập viết Luyện từ & Câu Luyện từ & Câu Luyện từ & Câu  
Chiều 1 TC TViệt -Duyện Tập viết Tự nhiên & Xã hội  Tập viết  
2 Tự nhiên & Xã hội  TC Toán TC Toán Tự nhiên & Xã hội   
3 TC Toán -Duyện TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt  
Thứ 5 Sáng 1 Thủ công(Hương) Chính tả Tiếng Anh-Vàng Toán  
2 Chính tả Thủ công(Hương) Toán Tiếng Anh-Vàng  
3 Toán Toán Thủ công(Hương) Chính tả  
4 Thể dục( Dâng) Tiếng Anh-Vàng Chính tả Âm nhạc ( Hòa)  
5          
Chiều 1          
2          
3          
Thứ 6 Sáng 1 Toán Toán Mĩ thuật (Duy) Thủ công(Hương)  
2 Tâp làm văn Tâp làm văn Tâp làm văn Thể dục( Dâng)  
3 Tự nhiên & Xã hội  Thể dục( Dâng) Toán Toán  
4 Tiếng Anh-Vàng Tự nhiên & Xã hội  Thể dục( Dâng) Tâp làm văn  
  SHTT SHTT SHTT SHTT  
Chiều 1          
2          
3          
                   T.số tiết dạy/tuần     28 28 28 28  
               
Tổng số tiết dạy:  112 tiết      
               
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 4    
 Áp dụng từ ngày 17 / 10 / 2016    
Thứ Buổi Tiết Lớp 4A
Nguyễn Thị Hằng
Lớp 4B
Huỳnh Thị Vy Tiên
Lớp 4C
Phùng Thị Hiền
Lớp 4D
Nguyễn Thị Liên
Lớp 4E
GVCN:  
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)
Thứ 2 Sáng 1 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
2 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc  
3 Thể dục (Phải) Toán Tiếng Anh-Vàng Toán  
4 Toán Tiếng Anh-Vàng Toán Thể dục (Phải)  
Chiều 1 Tiếng Anh-Vàng Thể dục (Phải) Âm nhạc ( Hòa) Đạo đức  
2 Khoa học Khoa học Thể dục (Phải) Khoa học  
3 Kĩ thuật Chính tả TC T Việt  Lịch sử  -Duyện  
Thứ 3 Sáng 1 Luyện từ & Câu Luyện từ & Câu Lịch sử  -Duyện Luyện từ & Câu  
2 Lịch sử  -Duyện Toán Luyện từ & Câu Mĩ thuật (Duy)  
3 Toán Địa lý- Duyện Toán Toán  
4 Chính tả Đạo đức Chính tả Chính tả  
Chiều 1 TC Tiếng Việt TC Toán -Duyện Kể chuyện Kể chuyện  
2 TC Tiếng Việt TC TViệt -Duyện TC T.Việt TCT.Việt  
3 TC Toán -  TC TViệt -Duyện Khoa học TC Toán -   
Thứ 4 Sáng 1 Tập đọc Tiếng Anh-Vàng Tập đọc Tập đọc  
2 Toán Tập đọc Toán Toán  
3 Thể dục (Phải) Toán Tiếng Anh-Vàng Tâp làm văn  
4 Tâp làm văn Tâp làm văn Tâp làm văn Thể dục (Phải)  
Chiều 1 Khoa học Mĩ thuật (Duy) Đạo đức (Phải) Khoa học  
2 Tiếng Anh-Vàng Kể chuyện TC Toán -Duyện TCT.Việt  
3 Đạo đức Thể dục (Phải) Mĩ thuật (Duy) Tiếng Anh-Vàng  
Thứ 5 Sáng 1 Luyện từ & Câu Luyện từ & Câu Luyện từ & Câu Luyện từ & Câu  
2 Toán Toán Thể dục (Phải) Âm nhạc ( Hòa)  
3 Kể chuyện Âm nhạc ( Hòa) Toán Toán  
4 Mĩ thuật (Duy) Khoa học Khoa học Địa lý- Duyện  
5          
Chiều 1          
2          
3          
Thứ 6 Sáng 1 Địa lý- Duyện Toán Tâp làm văn Toán  
2 Toán Tâp làm văn Kĩ thuật - ( Phải) Tâp làm văn  
3 Âm nhạc ( Hòa) Lịch sử  -Duyện Toán Tiếng Anh-Vàng  
4 Tâp làm văn Kĩ thuật - ( Phải) Địa lý- Duyện Kĩ thuật  
  SHTT SHTT SHTT SHTT  
Chiều 1          
2          
3          
                   T.số tiết dạy/tuần     28 28 28 28  
               
Tổng số tiết dạy:  112 tiết      
               
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 5    
 Áp dụng từ ngày 17 / 10 / 2016    
Thứ Buổi Tiết Lớp 5A
Trịnh Thị Hoa
Lớp 5B
Đặng Phước Thanh Phương
Lớp 5C
Bùi Thị Nay
Lớp 5D
Đỗ Thị Anh Đào
Lớp 5E
GVCN:  
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)
Thứ 2 Sáng 1 HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT HĐTT
2 Tập đọc Tập đọc Mĩ thuật (Duy) Tập đọc  
3 Toán Mĩ thuật (Duy) Tập đọc Toán  
4 Mĩ thuật (Duy) Toán Toán Lịch sử  -Duyện  
Chiều 1 Khoa học Khoa học Lịch sử  -Duyện Khoa học  
2 Chính tả Âm nhạc ( Hòa) Khoa học Đạo đức  
3 K chuyện Chính tả Âm nhạc ( Hòa) Chính tả  
Thứ 3 Sáng 1 Luyện từ & Câu Tiếng Anh-Vàng Thể dục (Phải) Luyện từ & Câu  
2 Toán Luyện từ & Câu Luyện từ & Câu Tiếng Anh-Vàng  
3 Đạo đức Thể dục (Phải) Tiếng Anh-Vàng Toán  
4 Địa lý- Duyện Toán Toán Thể dục (Phải)  
Chiều 1 Thể dục (Phải) Đạo đức Chính tả TC Toán  
2 TC Toán- TUẤN TC Toán TC Toán TC Tiếng Việt  
3 Tiếng Anh-Vàng TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt Mĩ thuật (Duy)  
Thứ 4 Sáng 1 Tập đọc Tập đọc Tập đọc Tập đọc  
2 Toán Toán Toán Toán  
3 Tâp làm văn Tâp làm văn Địa lý- Duyện Tâp làm văn  
4 Âm nhạc ( Hòa) Địa lý- Duyện Tâp làm văn Kĩ thuật   
Chiều 1 Khoa học Tiếng Anh-Vàng Khoa học Khoa học  
2 TC TViệt  Khoa học Kể chuyện Thể dục (Phải)  
3 TC TViệt  TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt TC Tiếng Việt  
Thứ 5 Sáng 1 Lịch sử  -Duyện Toán Thể dục (Phải) Luyện từ & Câu  
2 Luyện từ & Câu Luyện từ & Câu Toán Toán  
3 Thể dục (Phải) Kể chuyện Tiếng Anh-Vàng Địa lý- Duyện  
4 Toán Thể dục (Phải) Luyện từ & Câu Kể chuyện  
5          
Chiều 1          
2          
3          
Thứ 6 Sáng 1 Tâp làm văn Tâp làm văn Tâp làm văn Tiếng Anh-Vàng  
2 Tiếng Anh-Vàng Lịch sử  -Duyện Toán Toán  
3 Toán Toán Đạo đức Tâp làm văn  
4 Kĩ thuật  Kĩ thuật  Kĩ thuật  Âm nhạc ( Hòa)  
  SHTT SHTT SHTT SHTT  
Chiều 1          
2          
3          
                   T.số tiết dạy/tuần     28 28 28 28  
               
Tổng số tiết dạy:  112 tiết      
               
               
Tổng tiết dạy 5 khối 548 tiết      
        THỜI KHÓA BIỂU - GV PHÂN MÔN - NĂM HỌC 2016-2017                    
Thứ Buổi Tiết Y Phải Lớp Thứ Buổi Tiết Nguyễn Văn Duyện Lớp Thứ Buổi Tiết Nguyễn Thành Dâng Lớp
Thứ 2 Sáng 1     Thứ 2 Sáng 1     Thứ 2 Sáng 1    
2     2     2    
3 Thể dục 4A 3     3    
4 Thể dục  4D 4 Lịch sử 5D 4    
Chiều 1 Thể dục 4B Chiều 1 Lịch sử 5C Chiều 1 Thể dục 3A
2 Thể dục 4C 2 T.C Toán 3A 2 Thể dục 1D
3     3 Lịch sử 4D 3 Đạo đức 1D
Thứ 3 Sáng 1 Thể dục 5C Thứ 3 Sáng 1 Lịch sử 4C Thứ 3 Sáng 1 Thể dục 2B
2     2 Lịch sử 4A 2 Thể dục 2A
3 Thể dục 5B 3 Địa lí 4B 3 Thể dục 2C
4 Thể dục 5D 4 Địa lí 5A 4 Thủ công 1D
Chiều 1 Thể dục  5A Chiều 1 T.C Toán 4B Chiều 1 Thể dục 1C
2 Đạo đức 1C 2 T.C TV 4B 2 Thể dục 1A
3 Đạo đức 1A 3 T.C TV 4B 3 Thể dục 1B
Thứ 4 Sáng 1     Thứ 4 Sáng 1     Thứ 4 Sáng 1 Thể dục 3D
2 Thủ công  2D 2     2 Thể dục 3C
3 Thể dục  4A 3 Địa lí 5C 3 Thể dục 3B
4 Thể dục  4D 4 Địa lí 5B 4 Thủ công 1C
Chiều 1 Đạo đức 4C Chiều 1 T.C TV 3A Chiều 1 Thủ công 1A
2 Thể dục 5D 2 T.C Toán 4C 2 Thủ công 1B
3 Thể dục 4B 3 T.C Toán 3A 3    
Thứ 5 Sáng 1 Thể dục 5C Thứ 5 Sáng 1 Lịch sử 5A Thứ 5 Sáng 1 Thể dục 2B
2 Thể dục 4C 2     2 Thể dục 2A
3 Thể dục  5A 3 Địa lí 5D 3 Thể dục 2C
4 Thể dục 5B 4 Địa lí 4D 4 Thể dục 3A
Chiều 1     Chiều 1     Chiều 1    
2     2     2    
3     3     3    
Thứ 6 Sáng 1 Thủ công 2C Thứ 6 Sáng 1 Địa lí 4A Thứ 6 Sáng 1    
2 Kĩ thuật 4C 2 Lịch sử 5B 2 Thể dục 3D
3     3 Lịch sử 4B 3 Thể dục 3B
4 Kĩ thuật 4B 4 Địa lí 4C 4 Thể dục 3C
                 
Chiều       Chiều       Chiều      
                 
                   T.số tiết dạy/tuần     23                      T.số tiết dạy/tuần     23                      T.số tiết dạy/tuần     23  
                      THỜI KHÓA BIỂU GV PHÂN MÔN - NĂM HỌC 2016-2017                THỜI KHÓA BIỂU - GV PHÂN MÔN - NĂM HỌC 2016-2017                        
Thứ Buổi Tiết Nguyễn Đức Duy Lớp Thứ Buổi Tiết Trương Hòa Lớp Thứ Buổi Tiết Võ Thị Ngọc Vàng Lớp
Thứ 2 Sáng 1     Thứ 2 Sáng 1     Thứ 2 Sáng 1    
2 Mĩ thuật 5C 2     2    
3 Mĩ thuật 5B 3     3 Anh văn 4C
4 Mĩ thuật 5A 4     4 Anh văn 4B
Chiều 1 Mĩ thuật 1B Chiều 1 Âm nhạc 4C Chiều 1 Anh văn 4A
2 Mĩ thuật 1C 2 Âm nhạc 5B 2 Anh văn 3B
3 Mĩ thuật 1A 3 Âm nhạc 5C 3 Anh văn 3A
Thứ 3 Sáng 1 Mĩ thuật 3D Thứ 3 Sáng 1 Âm nhạc 2C Thứ 3 Sáng 1 Anh văn 5B
2 Mĩ thuật 4D 2 Âm nhạc 3C 2 Anh văn 5D
3 Mĩ thuật 3B 3     3 Anh văn 5C
4 Mĩ thuật 3A 4 Âm nhạc 2A 4    
Chiều 1 Mĩ thuật 2A Chiều 1 Âm nhạc 1B Chiều 1 Anh văn 3C
2 Mĩ thuật 2C 2 Âm nhạc 3A 2 Anh văn 3D
3 Mĩ thuật 5D 3 Âm nhạc 3B 3 Anh văn 5A
Thứ 4 Sáng 1     Thứ 4 Sáng 1 Âm nhạc 1D Thứ 4 Sáng 1 Anh văn 4B
2     2     2    
3     3     3 Anh văn 4C
4     4 Âm nhạc 5A 4    
Chiều 1 Mĩ thuật 4B Chiều 1 Âm nhạc 2B Chiều 1 Anh văn 5B
2 Mĩ thuật 1D 2 Âm nhạc 1A 2 Anh văn 4A
3 Mĩ thuật 4C 3 Âm nhạc 1C 3 Anh văn 4D
Thứ 5 Sáng 1     Thứ 5 Sáng 1 Âm nhạc 3D Thứ 5 Sáng 1 Anh văn 3C
2     2 Âm nhạc 4D 2 Anh văn 3D
3 Mĩ thuật 2B 3 Âm nhạc 4B 3 Anh văn 5C
4 Mĩ thuật 4A 4 Âm nhạc 2D 4 Anh văn 3B
Chiều 1     Chiều 1     Chiều 1    
2     2     2    
3     3     3    
Thứ 6 Sáng 1     Thứ 6 Sáng 1     Thứ 6 Sáng 1 Anh văn 5D
2     2     2 Anh văn 5A
3 Mĩ thuật 3A 3 Âm nhạc 4A 3 Anh văn 4D
4 Mĩ thuật 2D 4 Âm nhạc 5D 4 Anh văn 3A
                 
Chiều       Chiều       Chiều      
                 
                   T.số tiết dạy/tuần     20                      T.số tiết dạy/tuần     20                      T.số tiết dạy/tuần     24  
    THỜI KHÓA BIỂU GV PHÂN MÔN - NĂM HỌC 2016-2017    
Thứ Buổi Tiết Nguyễn Thị Hương Lớp Thứ Buổi Tiết Bùi Hồng Sơn Lớp          
Thứ 2 Sáng 1     Thứ 2 Sáng 1              
2     2              
3     3              
4     4              
Chiều 1 TNXH 1C Chiều 1              
2 TNXH 1A 2              
3 TNXH 1B 3              
Thứ 3 Sáng 1 Đạo đức 3B Thứ 3 Sáng 1              
2 Đạo đức 3A 2              
3 TNXH 2B 3              
4 Đạo đức 3C 4              
Chiều 1 Toán 1D Chiều 1              
2 TNXH 1D 2 Thể dục 2D          
3 T.C Toán 1C 3              
Thứ 4 Sáng 1     Thứ 4 Sáng 1              
2 Toán 1D 2              
3 Đạo đức 2B 3              
4 Đạo đức 2C 4              
Chiều 1 Đạo đức 1B Chiều 1              
2 T.C Toán 2B 2              
3 T.C Toán 1B 3              
Thứ 5 Sáng 1 Thủ công 3A Thứ 5 Sáng 1              
2 Thủ công 3B 2 Thể dục 2D          
3 Thủ công 3C 3              
4 Thủ công 2A 4              
Chiều 1     Chiều 1              
2     2              
3     3              
Thứ 6 Sáng 1 Thủ công 3D Thứ 6 Sáng 1              
2 Thủ công 2B 2              
3 Đạo đức 2A 3              
4     4              
                     
Chiều       Chiều                
                     
                   T.số tiết dạy/tuần     23                      T.số tiết dạy/tuần     2            

 

Bài viết liên quan